පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි කට්ටිය ඇන්දුව හැටි දේශනා කරති (lanka team)

පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි කට්ටිය ඇන්දුව හැටි දේශනා කරති lanka team (Pitiduwe Siridhamma)
Video Rating: 5 / 5

Ekama rataka minisun lesine Ekama deyaka soyuran vilase Ekama rataka nidehasa vindimin Innai pethuma mage Me rata wenuwen ma hedune Mage deya wenuwen ma inne…
Video Rating: 3 / 5

වැලිකතරේදී

වැලිකතරේදී අපේ මිනිසෙකුගේ ඇස්,ඉස්,මස්,ලේ උදුරාගත් හැටි.
Video Rating: 5 / 5

4898f Mawbima Sri Lanka default වැලිකතරේදී

Official Newsfirst MTV MBC song for CHOGM 2013, 2nd edition with new visuals Chithral Somapala feat Voice Print, Sirasa Super Stars and Shakthi Super Stars L…
Video Rating: 4 / 5