පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි කට්ටිය ඇන්දුව හැටි දේශනා කරති (lanka team)

පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි කට්ටිය ඇන්දුව හැටි දේශනා කරති lanka team (Pitiduwe Siridhamma)
Video Rating: 5 / 5

Ekama rataka minisun lesine Ekama deyaka soyuran vilase Ekama rataka nidehasa vindimin Innai pethuma mage Me rata wenuwen ma hedune Mage deya wenuwen ma inne…
Video Rating: 3 / 5